Sākums Saites

Saites

Projekta īstenotājs: 
Dabas aizsardzības pārvalde
 
Projekta partneri: 
Vides risinājumu institūts
Latvijas Dabas fonds
ELM MEDIA
 
Projekta finansētāji:
EK LIFE+ programma
Latvijas vides aizsardzības fonds
 
Vides aizsardzība Eiropas Savienībā: 
EK Vides Ģenerāldirektorāts
EK Daba un bioloģiskā daudzveidība
Natura 2000
 
Vides aizsardzība Latvijā: 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Zemkopības ministrija
Valsts meža dienests
Valsts vides dienests
 
 Likumi un normatīvi:
www.likumi.lv
 
Citi LIFE+ Daba un bioloģiskā daudzveidība projekti Latvijā: 
 
NAT-PROGRAMME. Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma.
 
HYDROPLAN. Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana.
 
EREMITA MEADOWS. Parkveida pļavu un divu prioritāri aizsargājamo vaboļu sugu apsaimniekošana: plānošana, sabiedrības iesaistīšana, inovācija.

DVIETE. Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene.

Augstie purvi. Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā.