Sākums Projekta teritorija

Projekta teritorija

Visi projekta pasākumi tiks īstenoti Gaujas nacionālajā parkā.

Konkrētas teritorijas, kurās tiks īstenoti projektā paredzētie pasākumi, tiks noskaidrotas un aprakstītas projekta īstenošanas laikā.
 
 
Gaujas nacionālais parks ir lielākais un arī senākais nacionālais parks Latvijā, kas dibināts 1973. gadā. Kopš 2004. gada Gaujas nacionālais parks ir iekļauts Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo teritoriju tīklā – Natura 2000.
 
Gaujas nacionālais parks ir izveidots, lai aizsargātu Gaujas senlejas un tās apkārtnes unikālās dabas vērtības, kā arī veicinātu dabas izzināšanas, tūrisma un atpūtas iespējas. Šeit ir vērojama liela dabas daudzveidība – te sastopamas visdažādākās augu un dzīvnieku sugas – sākot no pavisam pierastām un labi pazīstamām, kā piemēram, parastās priede vai baltais stārķis, līdz pat Latvijā ļoti reti sastopamām un aizsargājamām sugām, kā lapkoku praulgrauzis vai lielais susuris. Meži, kas aizņem 47% no parka teritorijas, ir viena no lielākajām Gaujas nacionālā parka bagātībām, kas sniedz mājvietu lielai daļai sugu.