Sākums Projekta pasākumi Dabas aizsardzība

Dabas aizsardzība

C. Dabas aizsardzības pasākumi
 
C.1 Lapkoku praulgrauža apdzīvoto biotopu apsaimniekošana
 
Pasākuma ietvaros ir paredzēts veikt atjaunošanas un apsaimniekošanas darbus aizsargājamās vaboles – lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita) – apdzīvotos biotopos: nogāžu un gravu mežos (9180*), alejās, vecos parkos u.c. Plānotās aktivitātes tiks īstenotas saskaņā ar izstrādāto sugas aizsardzības programmu (A.2), darbus veicot nelielās platībās, kopumā apsaimniekojot 60 – 80 ha.
 
C.2 Purvaino mežu hidroloģijas atjaunošana
 
Purvaino mežu (91D0*) dabiskais ūdens režīms tiks atjaunots saskaņā ar tehnisko projektu (A.3), kopējā platībā 130 – 170 ha. Atjaunošanas darbi – meliorācijas grāvju aizbēršana un dambju būvēšana – tiks īstenoti meliorācijas darbu ietekmē pārveidotā vietā, kur pārmitro mežu dabas vērtību turpmāka pastāvēšana ir apdraudēta. Konkrēta darbu teritorija tiks noteikta, balstoties uz projektā ievāktajiem datiem (A.1).
 
C.3 Vecu vai dabisku boreālu mežu apsaimniekošana
 
Nelielās teritorijās projekta ietvaros tiks veikta vecu vai dabisku boreālo mežu (9010*) apsaimniekošana ar mērķi atjaunot gaišu un skraju boreālo mežu pastāvēšanu. Pasākums tiks īstenots saskaņā ar izstrādātās atjaunošanas un apsaimniekošanas programmas ieteikumiem (A.2). Kopumā tiks apsaimniekotas teritorijas 280 – 300 ha platībā.