DAP
LV  
  EN  
Google | iekšējais
  Drukāt

Jaunumi


2015-03-26
Dabas daudzveidības saglabāšanas darbi Gulbju salas purvā tuvojas noslēgumam
 
Lai novērstu platību intensīvo aizaugšanu ar sīkkrūmiem un veicinātu labvēlīgus apstākļus mitrumu mīlošu augu, sēņu, sūnu un ķērpju attīstībai un pastāvēšanai, kā arī cilvēku iecienīto purvu dabas velšu (piemēram, ogu un sēņu) vākšanas vietu saglabāšanos, kopš 2014. gada decembra Pārgaujas novadā, Gaujas nacionālā parka dabas lieguma zonā Gulbju salas purvā, Dabas aizsardzības pārvalde īsteno aktivitātes, lai atjaunotu dabisku gruntsūdeņu līmeni meža teritorijā.
 
Gulbju salas purvs savulaik ticis nosusināts, lai to izmantotu saimnieciskiem mērķiem - kūdras ieguvei. Gadu gaitā nosusinātā teritorija sākusi aizaugt, un purvs zaudējis savu funkcionalitāti. Purvainajā mežā esošās dabas vērtības diemžēl bezgalīgi nav spējušas pielāgoties šiem apstākļiem. Tāpat līdz ar nosusināšanu samazinājušās ūdens uzkrāšanās un pašattīrīšanās iespējas, pieaudzis plūdu risks. Mūsdienās Gulbju salas purvs ir iekļauts Gaujas nacionālā dabas lieguma zonā, un tas nozīmē, ka prioritāte šajā teritorijā ir dabas aizsardzība. Tāpēc tagad ir pienācis laiks novērst dabai nodarīto kaitējumu un palīdzēt atgriezt Gulbju salas purvam tā dabisko stāvokli.
 
Lai atjaunotu Gulbju salas purvainos mežus un tajos esošās dabas vērtības, kopš pagājušā gada dabas lieguma zonā tiek veikti darbi kopumā 37 lielākos un mazākos grāvjos 13,95 km kopgarumā. Uz trīs grāvjiem tiek izbūvēti četri kūdras aizsprosti, piecos grāvjos tiek izbūvētas 29 koka rievsienas, 29 grāvju posmi tiek pilnībā vai daļēji aizbērti. Lai veiktu darbus Gulbju salas purvā, tika izstrādāts tehniskais projekts, kas saskaņots ar atbildīgajām iestādēm - Valsts vides dienestu, Amatas novada apvienoto būvvaldi un Pārgaujas novada pašvaldību. Atjaunošanas darbus iepirkuma procedūras rezultātā uzticēts veikt SIA “Castor melio”. Darbi veikti uz valstij piederošas zemes, neietekmējot apkārtesošās teritorijas.
 
Darbi strauji tuvojas noslēgumam - šobrīd ir pabeigta visu grāvju aizbēršana un kūdras dambju izbūve. Ar ekskavatoru veicamie darbi pilnībā tika pabeigti 12.martā.
 
Gar aizbērto grāvju trašu malām atstāti nozāģētie koki, kas vietām pašreiz rada vizuāli nepievilcīgu skatu, jo darbu zonā veikta koku ciršana, lai nodrošinātu piekļuvi grāvjiem. Daļa nozāģētās koksnes tika izmantota, lai darbu laikā gar grāvju malām pārvietotos rakšanā iesaistītā tehnika. Pēc mežistrādes darbu lieguma perioda beigām (15. marts - 31. jūlijs) daļu nozāģētās koksnes plānots izvākt, taču liela daļa koku tiks atstāti purvā, jo no bioloģiskā viedokļa tie kompensē pieguļošā purvainā meža teritorijas mirušās koksnes deficītu, un ir ļoti vēlami, lai sasniegtu rezultātu - atjaunotu Gulbju salas purvu.
 
Apmeklējot Gulbju salas purvu, var vērot pirmos rezultātus - koka rievsienas samazina ūdens plūsmu mazākajos grāvjos, vietumis aizbērto grāvju trasē veidojas plaši ūdens uzpludinājumi, kur applūdušas arī blakus esošās mežaudzes. Šāda dabisko ūdeņu “reakcija” uz veiktajiem darbiem grāvjos ir normāla, un tāda tā varētu saglabāties pat vairākus gadus, kamēr dabiskais ūdens līmenis atjaunosies.
 
Tieši tāpat kā daba lēnām reaģēja uz agrāk veikto nosusināšanu, purvainajiem mežiem pamazām aizaugot, tāpat arī tagad nevaram sagaidīt strauju reakciju uz veiktajiem atjaunošanas darbiem. Šobrīd ir paveikts tas, ko cilvēks var izdarīt, lai atjaunotu Gulbju salas purvainos mežus - nu atliek pacietīgi gaidīt, kad daba pati savā tempā pielāgosies izmaiņām un atgriezīsies savā dabiskajā stāvoklī. Lai varētu objektīvi novērtēt pārmaiņas, projekta ietvaros tiek veikts monitorings - regulāri fiksētas gan ūdens līmeņa izmaiņas, gan veģetācijas izmaiņas.
 
Apmeklējot Gulbju salas purvu 25. martā, tika novērots skaļi klaigājošs dzērvju bars vietā, kur aizbērts meliorācijas grāvja posms. Dzirdētās dzērvju balsis izskanēja gluži kā dabas pateicība par palīdzību dabisko procesu atjaunošanā.
 
Gulbju salas purva atjaunošanas fotogalerija - marts 2015
 
Gulbju salas purva atjaunošanas fotogalerija - janvāris 2015

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris