DAP
LV  
  EN  
Google | iekšējais
  Drukāt

Jaunumi


2015-02-26
Latvijas dabas aizsardzības speciālisti informēti par mežu atjaunošanu
 
 
Projekta FOR-REST ietvaros norisinājās seminārs, kura mērķis bija iepazīstināt Latvijas dabas aizsardzības speciālistus ar FOR-REST ietvaros īstenoto meža biotopu atjaunošanu un apsaimniekošanu, un dalīties ar līdz šim gūto pieredzi.
 
Nupat aizvadīts seminārs par meža biotopu atjaunošanu un apsaimniekošanu projektā FOR-REST. Seminārs norisinājās 26. februārī – laikā, kad vēl aktīvi tiek īstenoti biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas darbi Gaujas nacionālā parka teritorijā.
 
Pasākuma mērķis bija iepazīstināt Latvijas dabas aizsardzības speciālistus ar FOR-REST ietvaros īstenoto biotopu apsaimniekošanu un dalīties ar līdz šim gūto pieredzi. Lai mērķi realizētu, tika aicināti piedalīties meža nozares un dabas aizsardzības speciālisti, eksperti, saistīto organizāciju pārstāvji un citu dabas aizsardzības jomas projektu īstenotāji. Speciālistu interese par projektu bija liela – seminārā piedalījās 40 dalībnieki, pārstāvot tādas organizācijas kā Valsts meža dienests, AS „Latvijas valsts meži”, Meža konsultāciju un pakalpojumu centrs, Zemkopības ministrija un Dabas aizsardzības pārvalde.
 
Seminārā tika apskatīti atjaunošanas un apsaimniekošanas piemēri purvainos mežos, sausos un saulainos priežu mežos un lapkoku praulgrauža apdzīvotos biotopos.
 
Purvaino mežu dabiskā ūdens līmeņa atjaunošana
 
Pirmā apskates teritorija bija Gulbjusalas purva dabas liegums, kur notiek purvaino mežu hidroloģiskā režīma jeb dabiskā ūdens līmeņa atjaunošana. Padomju laikā Gulbjusalas purva teritorija tika nosusināta, lai to izmantotu kūdras iegūšanai. Lai arī šis plāns neīstenojās, meliorācijas grāvji palika un līdz pat mūsdienām turpināja degradēt purvu – purvainais mežs kļuva arvien sausāks un aizauga arvien biezāks, mitrumu mīlošās sugas pamazām iznīka vai saglabājās tikai slapjākajās vietās. Latvijas Dabas fonda pārstāvis, FOR-REST mežu eksperts Viesturs Lārmanis pastāstīja par teritorijas izvēles aspektiem, kā arī par purvu un purvaino mežu ekoloģiju.
 
FOR-REST ietvaros ir izstrādāts purvaino mežu hidroloģijas atjaunošanas tehniskais projekts, uz kuru balstoties tiek veikti atjaunošanas darbi, aizrokot grāvjus, būvējot kūdras dambjus un koka rievsienas. Par grāvju funkcionalitāti un veicamo hidroloģijas atjaunošanas darbu praktiskajiem aspektiem pastāstīja SIA „Nāra” pārstāvis, tehniskā projekta autors Guntis Zaķis. V.Lārmanis norādīja, ka būtiskākā problēma nosusinātā purvā ir ūdens līmeņa svārstības, kas nav piemērotas mitrumu mīlošām sugām. Dabiskā purvā ūdens līmenis ir stabils visa gada garumā. Secināt, cik lielā mērā ir izdevies atjaunot hidroloģisko režīmu, būs iespējams, analizējot monitoringa datus, par ko sīkāk pastāstīja projekta partnera Vides risinājuma institūta pārstāvji Gatis Eriņš un Rūta Abaja.

Semināra dalībniekiem bija arī iespēja pārliecināties, ka Gulbjusalas purva teritorijā uzturas mednis. Hidroloģiskā režīma atjaunošanas rezultātā tiks novērsta purvainā meža aizaugšana, tā uzlabojot dzīves apstākļus ne vien mednim, bet arī citām putnu sugām, kā arī purvainām vietām raksturīgus apstākļus mīlošām sūnu, ķērpju un augu sugām.
 
Sausu un saulainu priežu mežu apsaimniekošana
 
Pēc Gulbjusalas purva apskates semināra dalībnieki devās uz netālu esošo Lenčupes dabas liegumu. Agrāk šis mežs ir ticis stādīts mežsaimnieciskām vajadzībām, tomēr mūsdienās, pēc iekļaušanas Gaujas nacionālā parka dabas lieguma zonā, prioritāte šajā mežā ir dabas aizsardzība. Lai vecinātu meža dabiskošanos, FOR-REST ietvaros tiek veikti biotopa apsaimniekošanas darbi ar mērķi radīt apstākļus, kas būtu pēc iespējas tuvāki dabiskiem. Balstoties uz projekta ietvaros izstrādāto ilgtermiņa apsaimniekošanas programmu, tiek palielināts mirušās koksnes apjoms, t.i. tiek veidoti augstie celmi, koki tiek „gredzenoti”, noņemot daļu mizas un tā veicinot koku nokalšanu. Mirusī koksne, kas dabiskā mežā ir nozīmīga meža sastāvdaļa, veidos dzīves un barošanās vietu daudzām kukaiņu, augu, sūnu un putnu sugām. Lai veicinātu jauno priedīšu iesēšanos tiek veidoti arī atvērumi jeb klajumi. Stāstot par izmantotajām darbu metodēm, V.Lārmanis uzsvēra meža zemsedzes kontrolētās dedzināšanas neaizvietojamo nozīmi dabiska boreālā meža atjaunošanā, kas sākotnēji bija plānota projekta FOR-REST ietvaros. Tomēr pagaidām šis apsaimniekošanas veids Lenčupes dabas liegumā nav īstenots, jo daļa tuvākās apkārtnes iedzīvotāju iebilda pret šo metodi un plašas sabiedrības rezonanses rezultātā šī darbība netika atļauta. Šajā sakarā semināra dalībnieku starpā raisījās diskusijas par sabiedrības informēšanu un izglītošanu dabas aizsardzības jomā.
 
Lapkoku praulgrauža apdzīvoto biotopu apsaimniekošana
 
Semināra ietvaros tika apskatīts paveiktais darbs lapkoku praulgrauža apdzīvoto biotopu apsaimniekošanā Ungurmuižā. Ungurmuižas teritorijā atrodas viena no lielākajām lapkoku praulgrauža dzīvotnēm. Lapkoku praulgrauzis ir „lietussarga suga” vairākiem simtiem dzīvnieku un sēņu sugu, kas dzīvo tikai vecos un dobumainos kokos. Tas nozīmē, ka, īstenojot aktivitātes saistībā ar lapkoku praulgrauža aizsardzību, tiek aizsargāta un saglabāta dzīves vide bezmugurkaulniekiem, sēnēm, sūnām, ķērpjiem un dažādiem citiem mikroorganismiem. FOR-REST pasākumu ietvaros veikta lapkoku praulgrauža dzīvotnes atjaunošana un veidošana, izcērtot ātrāk augošos kokus un krūmus, lai veidotu gaišākus apstākļus ap veciem, kādreiz skrajākos apstākļos augošiem kokiem (biokoki) un veicinātu līdzīgu jaunu koku izveidošanos nākotnē. Kopumā FOR-REST aktivitāšu ietvaros vairākās teritorijās tiks apsaimniekoti lapkoku praulgrauzim piemēroti biotopi ~60ha platībā.
 
 
FOR-REST partneris „ELM MEDIA” nodrošināja semināra norises filmēšanu, kas tiks izmantota veidojot īsfilmas par biotopu apsaimniekošanu (audio-vizuālie materiāli).
 
Priecājoties par februārim netipiski silto un saulaino dienu, dalībnieki vienojās kopbildei un līdz ar to iespaidiem bagātais seminārs tika noslēgts. Semināra dalībnieki guva vērtīgu informāciju par biotopu apsaimniekošanas praktisko pusi, kas var noderēt turpmākajā darbā – gan par veiksmīgajiem piemēriem, gan par pieredzētajām grūtībām dabas aizsardzības nodrošināšanā Gaujas nacionālajā parkā.

Semināra fotogalerija
 

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris