DAP
LV  
  EN  
Google | iekšējais
  Drukāt

Jaunumi


2015-01-09
Turpinās dabisko mežu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā
 

Gaujas nacionālā parka (turpmāk GNP) dabas lieguma zonā Lenčupes un Sveķupes mežu masīvā turpinās dabiska meža dzīvotnes atjaunošanas darbi.

 
GNP dabas lieguma zona Lenčupes un Sveķupes mežu masīvā izveidota uz saimnieciskiem mērķiem audzēta meža bāzes. Šajā mežā saglabājušies arī veca vai dabīga meža „ieslēgumi”, kuru pastāvēšanai ir svarīgi uzturēt vai atjaunot labvēlīgus apstākļus. Tāpēc stādīto mežu nepieciešams padarīt dabiskāku, radot plašāku, gaišāku dzīves telpu no gaišiem un sausiem apstākļiem atkarīgām sugām.
 
Kādreiz šī meža masīva izmantošanas mērķis bija koksnes ieguve, tagad - dabas daudzveidības saglabāšana. Atbilstoši mērķa maiņai ir mainītas arī apsaimniekošanas metodes. Lai uzlabotu un atjaunotu sausus un saulainus priežu mežus (jeb boreālos mežus), kopumā Lenčupes un Sveķupes mežu masīvā tiks dabiskoti meži 280 ha platībā, veicot mežaudžu retināšanu, atvērumu veidošanu, mirušās koksnes apjoma palielināšanu un t.s. „koku gredzenošanu”. Līdztekus kosnes izņemšanai šajā meža masīvā divos nogabalos (1,3 un 1,5 ha platībā) bija plānots veikt arī kontrolēto zemsedzes dedzināšanu kā vienu no metodēm sauso priežu mežu atjaunošanai.. Tomēr 2014. gada vasarā aizsāktās plašās diskusijas šīs metodes īstenošanu apstādināja.
 

Meža dabiskošana

 
Sākotnēji tiek veikta meža retināšana, no teritorijas izņemot aptuveni 10% koksnes, lai samazinātu biezību un tā veidotu gaišu un skraju priežu mežu.
 
Nākamais meža dabiskošanas solis ir klajumu jeb atvērumu veidošana. Tie kalpo kā vieta, kur iesēties un augt nākamajai koku paaudzei, tā dažādojot mežaudzes vecumu un nodrošinot to, ka mežs spēj pastāvēt ilgtermiņā. Koksne, kas nocirsta veidojot atvērumus, tiek atstāta mežā un pamazām sadalās. Mežaudzes retināšanas darbi un klajumu veidošana tika uzsākta jau 2014.gada sākumā.
 
Mirusī koksne ir svarīga dabīga meža sastāvdaļa un ir mājvieta un barošanās vieta neskaitāmām kukaiņu, augu, sūnu, ķērpju un putnu sugām. Šim nolūkam nepieciešami gan uz zemes guloši, gan stāvoši nokaltuši koki.  Lai veicinātu stāvošu nokaltušu koku veidošanos, veidojot atvērumus, koki tiek arī „gredzenoti”, t.i., tiek noņemta mizas kārta no koka stumbra.
 

Atjauno, lai aizsargātu

 
Latvijai tāpat kā citām Eiropas Savienības dalībvalstīm jāpilda noteiktas saistības dabas aizsardzības jomā, lai saglabātu valstī esošās dabas vērtības un neļautu tām samazināties vai izzust. Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk Pārvalde) atbilstoši Latvijas likumdošanai ir atbildīga par īpaši aizsargājamo sugu, to dzīvotņu, kā arī īpaši aizsargājamo biotopu optimālu uzturēšanas un atjaunošanas, kā arī aizsardzības pasākumu organizēšanu.
 
GNP ir identificētas vietas, kurās biotopu stāvoklis pasliktinās ar katru gadu. Tāpēc Pārvalde, piesaistot pieejamos Eiropas un Latvijas finanšu un intelektuālos resursus, organizē atbilstošus atjaunošanas pasākumus, lai uzlabotu apstākļus dzīvotnēs un saglabātu tos nākošajām paaudzēm.
 

Darbi tiek kontrolēti

 
GNP dabas lieguma zonā Lenčupes un Sveķupes mežu masīvā notiekošie meža biotopu apsaimniekošanas darbi tiek īstenoti saskaņā ar GNP individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un projekta FOR-REST ietvaros izstrādāto apsaimniekošanas programmu. Veicamie darbi saskaņoti ar atbildīgajām iestādēm. Saņemta ciršanas atļauja no Valsts meža dienesta un saņemts saskaņojums no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas. 
 
Kliedējot vietējo iedzīvotāju bažas, jānorāda, ka mežā notiekošie dabiskošanas darbi tiek stingri kontrolēti. Veicot apsekojumus mežizstrādes gaitā, tiek pārbaudīta gan darbu atbilstība plānotajam, gan mežaudzes biezība. Projekta FOR-REST apsaimniekošanas pasākumu koordinators konkrēto mežu apmeklē vairākas reizes nedēļā, tiekoties ar visiem meža darbos iesaistītajiem darbiniekiem, tāpat arī vairākas reizes mežizstrādes laikā šajos apsekojumos piedalījies projekta FOR-REST meža biotopu eksperts, Pārvaldes un Valsts meža dienesta amatpersonas. Mežizstrādes platību apsekošanu, uzraudzību un kontroli veic arī Pārvaldes mežsaimniecības vadītājs, kā arī Pārvaldes valsts vides inspektori.
 

Inga Pikšena
Projekta FOR-REST koordinatore

 

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris