DAP
LV  
  EN  
Google | iekšējais
  Drukāt

Jaunumi


2014-03-28
Par paredzamajiem koku ciršanas darbiem Siguldas apkārtnē
Skats uz Klauku līci no Turaidas pils
 
Dabas aizsardzības pārvalde LIFE+ programmas projekta „Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā” ietvaros kopš 2011.gada īsteno dažādus dabas aizsardzības pasākumus. Šogad Siguldas pilsētas teritorijā, Gaujas senielejas Klauku līcī paredzēts veikt aizsargājamas sugas - Lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita) apdzīvoto biotopu apsaimniekošanas darbus. Pamatojoties uz izstrādāto sugas aizsardzības programmu un eksperta atzinumu ir paredzēta koku ciršana un daļēja celmu novākšana, lai atvieglotu platības uzturēšanu un uzlabotu tās vizuālo izskatu. Pateicoties teritorijas atmežošanai, tiks atsegti vērtīgie koki, atstāti potenciālie dižkoki un veidosies parkveida pļava, kas nodrošinās mājvietu vērtīgajai kukaiņu sugai, kā arī daudzām citām nozīmīgām augu, kukaiņu sugām un mikroorganismiem. Ciršanas darbi, lai atsegtu vērtīgos kokus, šobrīd jau veikti Gaujas senielejā, netālu no Siguldas pilsdrupām, kā arī turpmāk paredzēti citās Gaujas ielejas nogāzēs.
 
Lapkoku praulgrauzis ir „lietussarga suga” vairākiem simtiem dzīvnieku un sēņu sugu, kuru izdzīvošana ir atkarīga no veciem un dobumainiem kokiem. Tas nozīmē, ka īstenojot aktivitātes saistībā ar lapkoku praulgrauža aizsardzību, tiek aizsargāta un saglabāta dzīves vide bezmugurkaulniekiem, sēnēm, sūnām, ķērpjiem un dažādiem citiem mikroorganismiem. Koka kuplais vainags un varenais stumbrs ir mājvieta arī putniem un dzīvniekiem. Izcērtot apkārt esošos straujāk augošos kokus un krūmus, tiek pagarināts vērtīgo koku mūžs un radīti apstākļi jaunu, Lapkoku praulgrauža sugai piemērotu, kociņu attīstībai. Savukārt, nākamajām paaudzēm tiek saglabāti vareni dižkoki, kurus apbrīnot un no kuriem smeltiem spēku un enerģiju.
 
Projekts „Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā” jeb saīsinājumā "FOR-REST" tika uzsākts 2011.gada septembrī un ilgst līdz 2015.gada augustam. Projekta mērķi ir izstrādāt ilgtermiņa meža biotopu jeb sugu dzīvotņu atjaunošanas un apsaimniekošanas programmas, pārbaudīt un demonstrēt inovatīvas sugu dzīvotņu uzskaites metodes, kā arī pielietot labākās un mūsdienīgākās metodes dabas vērtību apsaimniekošanai un atjaunošanai. Tāpat projekta mērķos ietilpst dabas aizsardzības speciālistu, pašvaldību un vietējo iedzīvotāju informētības veicināšana par ES nozīmes aizsargājamo meža biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumiem.
 
Projekts tiek īstenots Gaujas nacionālā parka teritorijā – šobrīd Pārgaujas novadā un Siguldas novados.
 

Kristīne Kampuse
Projekta „Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā”
koordinatore


DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris