DAP
LV  
  EN  
Google | iekšējais
  Drukāt

Jaunumi


2014-04-07
Lapkoku praulgrauža apdzīvoto biotopu apsaimniekošana
 
 
Putnu dziesmas nu jau arvien skaļāk dzirdamas mežos, tāpēc motorzāģa skaņām tur vairs nav vieta. Ir apstājušies praktiskie darbi FOR-REST projekta teritorijās, un pienācis brīdis publicēt informāciju par to, kas ir paveikts līdz 15.martam*.
 
Dabas aizsardzības aktivitātes, Lapkoku praulgrauža apdzīvoto biotopu apsaimniekošana (C.1), ietvaros Siguldas pilsētas teritorijā izcirsti ātrāk augošie koki un krūmi 1,8 ha platībā ap dabas takām Gaujas senielejas nogāzēs un to pakājē, kur lapkoku praulgraužiem vajadzīgo parkveida apstākļu izveidošana un uzturēšana sakrīt ar taku apsaimniekošanu. Nelielā teritorijā radīta parkveida ainava, kas arī nākotnē tiks uzturēta šaurā joslā ap takām. Siguldas pilsētai tuvāk esošās nogāzes ilgstoši ir dabas taku izmantošanas un apsaimniekošanas ietekmētas. Daudzviet nogāzēs pagātnē ir augušas skrajas koku grupas atvērtā ainavā (piemēram, Krusta kalns) un tikai pēdējās desmitgadēs vietumis ieviesies krūmu un jaunāku koku stāvs.
 
Skats no Siguldas Livonijas ordeņa pils. 2014.gada februāris. Foto: J.Andrušaitis
 
Skats uz Siguldas Livonijas ordeņa pils nogāzi. 2014.gada marts. Foto: K.Kampuse
 
Ungurmuižā kopumā apsaimniekota teritorija 24ha apjomā bijušā un esošā parka daļā. Veikta lapkoku praulgrauža dzīvotnes atjaunošana un veidošana, izcērtot ātrāk augošos kokus un krūmus, lai veidotu gaišākus apstākļus ap veciem, kādreiz skrajākos apstākļos augošiem kokiem (biokoki) un veicinātu līdzīgu jaunu koku izveidošanos nākotnē.
 
                            
Ungurmuižas senais parks pirms darbu uzsākšanas. 2013.gada novembris. Foto: J.Andrušaitis
 
Ungurmuižas senais parks. 2014.gada marts. Foto:K.Kampuse
 
Sākot ar 1.augustu atmežošanas darbi tiks uzsākti Siguldā, Klauku līcī 25,0 ha platībā. Līcis visticamākais ir pirms vairākām desmitgadēm apmežojusies vai apmežota sena pļava vai ganības, kurā konstatējami vairāki kādreiz klajākos apstākļos auguši lapkoku praulgraužiem piemēroti veci koki un liels skaits jaunāku koku, kas pareizi apsaimniekoti būs tiem piemēroti nākotnē. Teritorija kopā ar blakus esošo palieni starp Gaujas senielejas nogāzēm un upi uztverama kā sastāvdaļa vēsturiskajai lapkoku praulgrauža parkveida dzīvotnei.
 
  
Skats uz Klauku līci no Turaidas pils. 2014.gada marts. Foto: J.Andrušaitis  
 
     
Skats uz pļavām Turaidas pils pakājē. 20.gs.sākums. No E.Jemeļjanova kolekcijas
 
Lapkoku praulgrauži dzīvo dobumainos lapu kokos, kas aug skrajās kokaudzēs vai savrupos kokos klajumā. Sugas pastāvēšanu visvairāk apdraud dzīvotnes apmežošanās. Zināms, ka lapkoku praulgrauzis dzīves laikā „savu koku” pamet nelabprāt. Vairošanās vai koka bojāejas gadījumā maksimālais vaboles pārvietošanās attālums no vienas dzīves vietas līdz nākošajai ir 300m. Lapkoku praulgrauzis ir lietussargsuga – tā aizsardzība nodrošina arī vairāku simtu citu sugu aizsardzību.
 
 
 Lai uzskatamāk novērtēt praulgraužu un tiem ekoloģiski līdzīgo sugu dzīves apstākļus un to potenciālu nākotnē, ir lietderīgi potenciālajā dzīvotnē apzināt dažādu attīstības stadiju koku daudzumu, to augšanas apstākļus un izvietojumu telpā. Praulgraužiem piemēroti ir piektās un sestās attīstības stadijas koki, kuriem jābūt atbilstošā daudzumā, izvietojumā, apstākļos un ar pietiekamu jaunāku koku klātbūtni, kas nākotnē aizstās vecos, bojāgājušos kokus.
 
 
 
 
 
*Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi nosaka, ka sākot ar 15.martu līdz 31.jūlijam putnu ligzdošanas periodā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās valstī tiek pārtraukta mežsaimnieciskā darbība.
 

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris