DAP
LV  
  EN  
Google | iekšējais
  Drukāt

Jaunumi


2013-12-17
Tikšanās ar tehniskā projekta izstrādātāju
 
2013.gada novembra beigās, aktivitātes A.3 ietvaros noslēdzās iepirkuma procedūra tehniskā projekta izstrādei purvainā meža biotopa (91D0*) hidroloģijas režīma atjaunošanai dabas lieguma zonā Gulbju salas purvs. Iepirkuma procedūras rezultātā ir parakstīts līgums ar SIA "Nāra" par tehniskā projekta izstrādi līdz 2014.gada 30.aprīlim.
 
2013. gada 16. decembrī Dabas aizsardzības pārvaldē notika FOR-REST projekta partneru, Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas valsts vides inspektoru un purvainā meža hidroloģiskā režīma atjaunošanas tehniskā projekta izstrādātāja SIA „Nāra” pirmā tikšanās. Tikšanās laikā tika apspriesta virkne jautājumu, kas tehniskā projekta izstrādātājam nepieciešami kvalitatīvai uzdevuma izpildei. Tika precizētas purvaino mežu teritorijas (91D0*), kuras nelabvēlīgi ietekmē cilvēka veidotās meliorācijas sistēmas klātesamība.
 
1.attēlā ar zaļu atzīmētas purvainā meža biotopa (91D0*) platības, kurās projekta teritorijas ietvaros paredzēts novērst meliorācijas negatīvās sekas uz biotopu.
 

1.attēls
 
Sanāksmes gaitā tika diskutēts par teritorijā esošo grāvju aizbēršanas un aizdambēšanas metodēm. SIA „Nāra” pārstāvis iepazīstināts ar hidroloģijas režīma atjaunošanas pieredzi, kas iegūta Somijā, kur par efektīvāko metodi hidroloģijas režīma atjaunošanā atzīta meliorācijas grāvju pilnīga aizbēršana ar kūdras materiālu.
 
2. attēlā redzams, kā Somijā aizbērtie grāvji pēc pāris gadiem dabā vairs nav redzami, par to esamību liecina vien stiga.
 

2.attēls
 
Projektā šobrīd norisinās Gulbjusalas dabas lieguma purvaino mežu teritoriju izpētes darbi. Tiek gatavota purvaino mežu hidroloģijas atjaunošanas un apsaimniekošanas programma (Aktivitāte A.2) un hidroloģiskā režīma atjaunošanas tehniskais projekts. Dokumentu izstrādes laikā un pirms praktisko darbu uzsākšanas dabā tiks organizētas sanāksmes ar dabas lieguma zonai apkārt dzīvojošajiem privātīpašniekiem, lai skaidrotu teritorijā paredzētās aktivitātes, to ietekmi uz biotopiem un zemes īpašumiem.
 

Kristīne Kampuse,
Projekta FOR-REST koordinatore

 


DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris