DAP
LV  
  EN  
Google | iekšējais
  Drukāt

Jaunumi


2013-09-30
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Somijas aizsargājamām dabas teritorijām
 
Sadarbībā ar LIFE+ Nature programmas projekta „Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma” NAT-PROGRAMME pārstāvjiem, septembrī tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju, lai tur iepazītos ar Somijas kolēģu pieredzi Boreālo un purvaino mežu biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas jautājumos.

Pirmajā dienā neformālā gaisotnē, brīvā dabā, dalībniekiem tika prezentēta informācija par Somijas valsts uzņēmumu Metsähallitus, kurā apvienotas uzņēmējdarbības un valsts pārvaldes funkcijas – gūt peļņu un administrēt valsts īpašumā esošās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Projektu vadītājs Mikko Tiira iepazīstināja ar Metsähallitus darbības virzieniem, finansējuma sadalījumu un peļņas gūšanas avotiem, ar apsaimniekošanas metodēm īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Prezentēja šobrīd Somijā notiekošos LIFE projektus un sistēmu, kādā līdz projektu ieviesējiem nonāk projektu idejas.Dienas turpinājumā Helena Lundén kopā ar kolēģiem Päivi Leikas un Kirsi Hellas praksē demonstrējasomu pļavu apsaimniekošanas un monitoringa praksi Kattila, Nuuksio nacionālajā parkā. Projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar Metsähallitus īpašumā esošo aprīkojumu kontrolētai mežu dedzināšanai, apspriesta darbu organizācija, sadarbība ar iesaistītajām organizācijām un iedzīvotāju informēšanas nianses. Apmeklējot vienu no parka tūrisma takām, tika aplūkotas platības, kurās noris biotopa apsaimniekošanas pasākumi Baltmuguras dzeņa dzīves vides un bioloģiskās daudzveidības atjaunošanai, invazīvo sugu apkarošanas pasākumi un Myllypuro upes gultnes, straujteces un ap to esošo purvaino pļavu biotopa atjaunošana. Neviltotu sajūsmu, interesi un ideju viesuli izraisīja Nuuksio nacionālajā parkā 2000. gadā notikusī koku galotņu spridzināšana ar mērķi radīt mirušo koksni. Diena tika noslēgta iepazīstoties ar Somijas dabas centru Haltia. Centra ēka būvēta no koka, lai Somijas daba pie centra apmeklētājiem nāktu ne tikai caur ēkā esošajām izstādēm, bet arī no pašas ēkas kā tādas. Arhitektūras risinājums aizgūts no Somu radīšanas eposa Kalevala. Dabas centrā pieejama informācija par visiem Somijas nacionālajiem parkiem. Apskatāmas maksas un bezmaksas ekspozīcijas par Somijas dabu gadalaiku griezumā. Īpaša uzmanība pievērsta bērnu izglītošanai, piedāvājot aktivitātes, paskatīties uz pasauli no lāča migas, putna ligzdas vai zemūdens pasaules skatu punkta.

Otrajā dienā Helenas Lunden and Marjas Hokkanen vadībā dalībnieki apmeklēja Boreālo mežu platības Nuuksio nacionālajā parkā, kurās organizēta kontrolēta mežu dedzināšana 1996., 2003. un 2012.gadā, kas ļāva dabā salīdzināt biotopa izmaiņas un atjaunošanos pēc konkrēta laika perioda. Dalībnieki iesaistījās diskusijās par meža dedzināšanai nepieciešamajiem sagatavošanās darbiem. Parkā tika apsekotas arī vietas, kurās dažādos laika periodos īstenotas aktivitātes purvainā meža biotopa atjaunošanai, aizberot meliorācijas grāvjus ar kūdru, būvējot dambjus vai pārgāznes. Helena Lunden atzina, ka Somijā savulaik izmantotā prakse būvēt dambjus no koka materiāla nav izrādījusies ilgtspējīga, un ieteica to neizmantot.

 
Pieredzes apmaiņas trešajā dienā dalībnieki apmeklēja Torronsuo nacionālajā parka esošo Kiljamo purvu. Divdesmitā gadsimta piecdesmitajos gados tika uzsākti purva mitruma līmeņa samazināšanas darbi un purva izstrāde, šobrīd lielākā purva daļa ir valsts īpašums un tiek strādāts pie ūdens līmeņa atjaunošanas. Dalībnieki apmeklēja purva putnu vērošanas torni un dabas taku. Neliela daļa purvā izbūvētās infrastruktūras pieejama arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Sadarbībā ar tuvumā esošo informācijas centru purvā tiek organizētas izglītojošas ekskursijas dažāda vecuma bērnu grupām.

 
Dienas turpinājumā projekta dalībnieki viesojās Hameen informācijas centrā. Iepazinās ar centrā izstādīto ekspozīciju par purvu izstrādes un atjaunošanas procesiem, kā arī noskatījās divas filmas par mežu biotopa apsaimniekošanu, kontrolēto dedzināšanu, un Somijas dabas vērtībām. Pēc centra apmeklējuma un iepriekšējo dienu pieredzes tika secināts, ka Somijā daudz tiek strādāts ar bērniem un jauniešiem dabas izglītības jomā, izplatīta ir brīvprātīgo kustība un zemnieku saimniecību iesaistīšana pļavu biotopa apsaimniekošanā, noganot tās. Vērtīgs ir dienā iegūtais vizuālais salīdzinājums starp valsts un privātā apsaimniekotāja mežu pēc ugunsgrēka. Pēc ugunsgrēka, kas pārņēma 200 ha mežu platības vienā šosejas pusē redzami nacionālā parka meži ar sauso un kritušo koksni, bet otrā pusē privātā īpašnieka jaunaudze, kurā izstrādāta un novāktas uguns skartā nogāztā un nokaltusī koksne. Dienas noslēgumā tika aplūkota kontrolētās dedzināšanas platība, kas degusi pirms 20 gadiem un platības, kurās mežā atjaunots dabiskais mitruma līmenis.

Ceturtajā, noslēdzošajā dienā, pieredzes apmaiņas dalībnieki Seppo Kallonen and Marja Hokkanen vadībā apmeklēja Komio dabas aizsardzības zonā esošās mežu platības, kurās notikusi kontrolēta mežu dedzināšana. Aktīvi tika diskutēts par LIFE projekta piesaisti tuvākajā nākotnē plānotājās dedzināšanas platībās, kā arī sagatavošanās darbu īstenošanu. Dalībniekiem tika demonstrēta meža pļava, kura tiek atjaunota ar kontrolētas dedzināšanas un noganīšanas metodēm. Otrā dienas puse tika pavadīta Usmi, kur projektu vadītājs Jouni Pennttinen iepazīstināja ar purvaino mežu atjaunošanas monitoringa zonu, kā arī ar viņa vadīto LIFE projektu Purvu atjaunošana Natura 2000 teritorijās (Restoring the Natura 2000 network of Boreal Peatland Ecosystems LIFE08 NAT/FIN/000596).

Kristīne Kampuse
Pieredzes apmaiņas brauciena dalībniece


DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris